Follow Us On

26

September

2021

Sunday

പന്തക്കുസ്ത: ആവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ട കൊയ്ത്തുത്സവം

പന്തക്കുസ്ത: ആവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ട കൊയ്ത്തുത്സവം

മെയ് 15-ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ വർഷത്തെ പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ. ഇസ്രായേൽജനത്തിന് ദൈവം കൽപിച്ചു നൽകിയ തിരുനാളുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ. എല്ലാ വർഷവും ഈ തിരുനാൾ ആചരിക്കണം എന്നും കർത്താവ് കല്പിച്ചിരുന്നു. പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിളവെടുപ്പിന്റെ തിരുനാൾ എന്നാണർത്ഥം. ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം 23:9-14 വചനങ്ങളിലാണ് പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണം ഉള്ളത്. ആ വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്: കർത്താവ് മോശയോട് അരുളിച്ചെയ്തു: ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ദേശത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ നിങ്ങൾ വിളവ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൊയ്ത്തിലെ ആദ്യഫലമായ കറ്റ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരണം. നിങ്ങൾ കർത്താവിന് സ്വീകാര്യരാകാൻവേണ്ടി ആ കറ്റ പുരോഹിതൻ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ നീരാജനം ചെയ്യണം; സാബത്തിന്റെ പിറ്റേദിവസം അവൻ അത് ചെയ്യട്ടെ. കറ്റ കർത്താവിന് നീരാജനമായി അർപ്പിക്കുന്ന ദിവസംതന്നെ ഒരു വയസുള്ള ഒരു ഊനമറ്റ മുട്ടാടിനെ നിങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് ദഹനബലിയായി അർപ്പിക്കണം.
അതോടൊപ്പമുള്ള ധാന്യബലി എണ്ണ ചേർത്ത പത്തിൽ രണ്ട് ഏഫാ നേരിയ മാവ് ആയിരിക്കണം. അത് സൗരഭ്യമുള്ള ദഹനബലിയായി കർത്താവിന് അർപ്പിക്കണം. പാനീയബലിയായി നാലിലൊന്ന് ഹിൻ വീണ്ടും അർപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഈ കാഴ്ച സമർപ്പിക്കുന്ന ദിവസംവരെ അപ്പമോ മലരോ ഭക്ഷിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സകല വാസസ്ഥലങ്ങളിലും എന്നേക്കും തലമുറതോറുമുള്ള ഒരു നിയമമാണിത്. അപ്പോൾ വിളവെടുപ്പിന്റെ ഒരു തിരുനാൾ ആയിരുന്നു പന്തക്കുസ്ത. അഥവാ ഒരു കൊയ്ത്ത് ഉത്സവതിരുനാൾ. യേശുവിന്റെ കാലത്തും ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. യേശുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിനുശേഷം വന്ന പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ ദിവസം അപ്പസ്‌തോലന്മാർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുന്നതുപോലുള്ള ഒരു ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തുനിന്നുണ്ടായി. അത് അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു. അഗ്നിജ്വാലകൾപോലുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയുംമേൽ വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു. അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു. ആത്മാവ് കൊടുത്ത ഭാഷണവരമനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആകാശത്തിൻകീഴിലുള്ള സകല ജനപദങ്ങളിലുംനിന്ന് വന്ന ഭക്തരായ യഹൂദർ ജറുസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ജനം ഒരുമിച്ചുകൂടുകയും തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഷകളിൽ അപ്പസ്‌തോലന്മാർ സംസാരിക്കുന്നതുകേട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പത്രോസ്ശ്ലീഹ നടത്തിയ പ്രസംഗം കേട്ട് മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ അവരോട് ചേർന്നു (അപ്പ. പ്രവ. 2:1-42).
അങ്ങനെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമായിരുന്ന പന്തക്കുസ്തയെ ആത്മാക്കളുടെ വിളവെടുപ്പ് (രക്ഷ) ആകുന്ന ഉത്സവമാക്കി ദൈവം മാറ്റി. അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെയും സഭ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പഴയനിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിളവെടുപ്പല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിനുശേഷം സംഭവിച്ച ആത്മാക്കളുടെ വിളവെടുപ്പാണ് സഭ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതോടെയാണ് സഭയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തികളെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അവരിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സഭ നിലനിൽക്കുന്നതും സഭയിലൂടെ ആളുകൾക്ക് നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും.
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുന്നതിനുമുമ്പും നിറഞ്ഞതിനുശേഷവും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ ദാവീദ്, സാവൂൾ, ഏലിയാ പ്രവാചകൻ, ഏലീശാ പ്രവാചകൻ എന്നിവരൊക്കെ വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. മുൻകോപിയായിരുന്ന മോശയിൽ ദൈവശക്തി നിറഞ്ഞപ്പോൾ മോശ വലിയ സൗമ്യതയുള്ള ആളായി മാറി. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ സാവൂൾ പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി. സർവശക്തിയും നഷ്ടപ്പെട്ട സാംസണിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ബലവാനായി. പന്തക്കുസ്താദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ അപ്പസ്‌തോലന്മാർ ആകെ മാറിപ്പോയി. എല്ലാ ഭയവും നിരാശയും കഴിവുകേടുകളും മാറി. പുതിയ സിദ്ധികൾകൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ ആത്മാക്കളുടെ കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങി. പത്രോസിന്റെ ആദ്യപ്രസംഗത്തിലൂടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന മൂവായിരത്തോളം ആളുകളിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ കൊയ്ത്തുത്സവം. അത് ഇത്രയുംകാലം തുടർന്നു. ഇനിയും തുടരും. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ആത്മാക്കളെ നേടാനാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉള്ളപ്പോഴാണ് സഭയ്ക്ക് ആത്മീയ ഉണർവ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉള്ളപ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗശാന്തികളും മാനസാന്തരങ്ങളും ധാരാളമായി സംഭവിക്കുക.
കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ലോകത്തിൽ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം സഭയിൽ ഉണ്ടായ ഉണർവ്, മാനസാന്തരങ്ങൾ, ആത്മീയ വളർച്ച, വര-ദാനങ്ങളുടെ അഭിഷേകം ലഭിച്ച വ്യക്തികളുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധനവ്, സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ, രോഗശാന്തികൾ, പ്രാർത്ഥനാജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ പുരോഗതി, കുമ്പസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധനവ്, ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധനവ്, മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പരോപകാര പ്രവൃത്തികളുടെയും ദാന-ധർമങ്ങളുടെയും അളവിലെ വർധനവ്, ദശാംശം കൊടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അളവിലും ഉള്ള വർധനവ്, മദ്യപാനം, കടുംബവഴക്ക് എന്നിവയിൽനിന്നെല്ലാം മുക്തരായവരുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധനവ്, ജോലിയോട് ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധനവ് എന്നിവയെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്. അതുപോലെതന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലമായി വലിയ ആന്തരികസൗഖ്യവും മനഃസമാധാനവും അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും വലുതാണ്. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പതറിപ്പോകാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു.
അതിനാൽ, ആത്മാവിന്റെ കൊയ്ത്തുത്സവം തുടരണം. സഭയിലും ലോകം മുഴുവനിലും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി കൂടുതൽ പ്രകടമാകണം. ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകും എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം. അതിനാൽ, നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുവാൻ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കൂടുതൽ അഭിഷേകം കിട്ടിയാൽ, ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതേ വ്യക്തികളോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഫാ. ജോസഫ് വയലിൽ CMI
@മറുപുറം

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Postss

Don’t want to skip an update or a post?