വ്യാകുല മാതാവും കാരുണ്യമാതാവും

ഞാൻ വ്യാകുലമാതാവാണെന്നും ഞാൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ അമ്മയാണെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ 1218-ലും 1233-ലും പരിശുദ്ധ...

വ്യാകുലതയുടെ വാളുകൾ

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും വ്യാകുലതയുടെ നിഴലുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥമായ സ്‌നേഹം എപ്പോഴും...

അമ്മയെ കണ്ട വിശുദ്ധർ

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര- 18 പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പരി.അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സന്ദേശങ്ങൾ...

കുടുംബിനി, അമ്മ, സ്വർഗാരോപിത

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര 4 ജീവിക്കുവാനുള്ള സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തു വരുമാനം...

മെഡ്ജുഗൊറേയിലെ അമ്മ

പാപവഴികളിൽ നിന്ന് ദൈവസ്‌നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവയാണ് മാതാവിന്റെ എല്ലാ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകളും.മെഡ്ജുഗൊറേയിൽ...

ബർണാർദീത്തയെ കാണാൻ വന്ന ലൂർദ്ദ് മാതാവ്

ഫ്രാൻസിലെ പിരണിസ് പർവ്വതനിരകളിൽ, ഗേർ പർവ്വതത്തിനടുത്തുള്ള ഗ്രവ് നദിതീരത്ത് ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്....

സർഗോസായിലെ അമ്മ

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര- 10 അമ്മ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പസ്‌തോലനായ വി.ജയിംസിനാണ്....

നാലു മരിയൻ സത്യങ്ങൾ

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര 6 മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനുവേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരപദ്ധതിയിൽ അനന്യമായ...

ലെയോ ഒന്നാമൻ ചക്രവർത്തിമുതൽ അസ്സീസിയിലെ വി. ഫ്രാൻസീസിസ് വരെ

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര- 13 സഭ പണിയുവാൻ കൊതിച്ച നിരവധി വിശുദ്ധാത്മാക്കൾക്കു...

വാൽസിംഗായിൽ തിരുക്കുടുംബം സ്ഥാപിച്ച അമ്മ

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര- 14 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ക്രൈസ്തവരുടെയും തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രമാണ്...
error: Content is protected !!