കാലം കാത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ സത്യം-സഹരക്ഷക

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര -5 പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശ്വാസസത്യപ്രഖ്യാപനം കൂടി...

നാലു മരിയൻ സത്യങ്ങൾ

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര 6 മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനുവേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരപദ്ധതിയിൽ അനന്യമായ...

ഇറ്റലി, സ്‌പെയിൻ, മെക്‌സിക്കോ അമ്മയെ കണ്ടവർ ധാരാളം

പതിനാല്, പതിനഞ്ച്, പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തന്റെ നിരവധി മക്കൾക്ക് അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ...

പരിശുദ്ധ അമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര- 8 കാനായിലെ കല്യാണവിരുന്നിൽ യേശുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടലിനുവേണ്ടി...

അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥന

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര -2 1208-ൽ സ്‌പെയിനിൽ അൽബജനേഷ്യൻ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള...

പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതകഥ

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര -3 പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും...

എന്റെ പേര് ‘നിത്യസഹായ മാതാവെ’ന്നാണ്

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര- 25 ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെയോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയോ...

വേളാങ്കണ്ണിയിലെ ആരോഗ്യമാതാവ്

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര- 26 പൗരസ്ത്യദേശത്തെ ലൂർദ്ദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രമാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ...

അമ്മയെ കണ്ട വിശുദ്ധർ

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര- 18 പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പരി.അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സന്ദേശങ്ങൾ...

കുടുംബിനി, അമ്മ, സ്വർഗാരോപിത

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര 4 ജീവിക്കുവാനുള്ള സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തു വരുമാനം...

MOST COMMENTED

error: Content is protected !!